ผู้บริหารกองทัพเรือ

 • พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๗
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔
  • วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๗
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐
   
  ประวัติรับราชการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงตองปลิว กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำกรุงโรม
  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ  
  • รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
  • ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
  • ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
  • เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
  • รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ

 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รุ่นที่ ๗๖
  ​• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๘ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  ​• โรงเรียนนายทหารชั้นต้น หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน (รุ่นที่ ๓๐)
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ ๕๕)
  • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ (วิเคราะห์และประเมินโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • หลักสูตรต้นปืน  และหลักสูตรยุทธวิธีและการรบผิวน้ำ  กองการฝึกกองเรือยุทธการ
  • หลักสูตรระบบงบประมาณตามแผนและกำหนดการ (รผกง.)  กระทรวงกลาโหม
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ ๓๘
  • หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๖๑
   
  ประวัติรับราชการ
  • นายทหารอาวุธใต้น้ำ และต้นปืน เรือหลวงสุครีพ
  ​• ต้นปืน เรือหลวงหาญหักศัตรู
  • ผู้บังคับการเรือ เรือ ต.๑๕ และเรือ ต.๙๗
  • นายทหารฝ่ายกำลังพล กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร
  ​• หัวหน้าตอนปฏิบัติการทางทะเล ส่วนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - มาเลเซีย ศูนย์อำนวยการร่วม ๑๐๔ กองบัญชาการทหารสูงสุด
  ​• รองผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ และรักษาราชการผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  ​• รองเสนาธิการฐานทัพเรือพังงา
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ​ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารเรือ
  • ​ผู้อำนวยการกองศึกษายุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  • ​ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ทัพเรือภาคที่ ๓
  • ​ผู้อำนวยการกองจัดการ กองพัฒนาระบบบริหาร และ กองตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
  ​• หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรมการขนส่งทหารเรือ                     
  ​• รองผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ                     
  • ​ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  
  ​• ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  
  • รองปลัดบัญชีทหารเรือ  
  • รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
  • ปลัดบัญชีทหารเรือ
  • เสนาธิการทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว

 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนปรินสรอยแยลส์ วิทยาลัย
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๘
  • โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๐
  • หลักสูตรนายทหารควบคุมการบินสกัดกั้น ชั้นต้น คปอ.
  • หลักสูตรนายทหารควบคุมการบินสกัดกั้น ชั้นสูง คปอ.
  • หลักสูตรกําลังพลรับเรือ เรือหลวงกระบุรี
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔
  • หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ํา
  • หลักสูตรระบบอํานวยการรบ ร.ล.จักรีนฤเบศร สเปน
  • หลักสูตรปฏิบัติการการบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร สเปน
  • หลักสูตรกําลังพลรับเรือ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๑
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐
   
  ประวัติรับราชการ
  • ต้นหน เรือหลวงสู้ไพรินทร์ - ต้นเรือ เรือหลวงสัตหีบ
  • ต้นเรือ เรือหลวงคีรีรัฐ
  • ต้นหน เรือหลวงกระบุรี (รับเรือ)
  • นายทหารการอาวุธ เรือหลวงกระบุรี
  • หัวหน้ายุทธการ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
  • สังเกตการณ์ฝึกร่วมกองกําลังนาโต้ รหัส TRAMONTANA 94 บนเรือบรรทุก บ.Principe de Asturias ทร.สเปน
  • ตรวจรับระบบอํานวยการรบ ร.ล.จักรีนฤเบศร สเปน
  • นายทหารยุทธการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร (รับเรือ)
  • ต้นเรือ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา และ รรก.ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจํากรุงเวลลิงตัน อีกตําแหน่งหนึ่ง
  • ผู้บังคับการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ผู้อํานวยการกองยุทธการ กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับหน่วยเรือปราบปรามโจรสลัด ชุดที่ ๒
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  • รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  • รองเสนาธิการทหารเรือ (ฝ่ายยุทธการ)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ ทําหน้าที่ หัวหน้าสํานักงานผู้บังคับบัญชา ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๙
  • หลักสูตรนายทหารเรือชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๒
  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๕
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๙
  • หลักสูตรทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • ปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารกิจการทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการรับราชการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงกูด กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • ผู้บังคับการกองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ
  • ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • ผู้อำนวยการกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑
  • เสนาธิการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑
  • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ
  • เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
  • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
  • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์

 • เสนาธิการทหารเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๐
  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๖
  •  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ ๔๐
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑
   
  ประวัติรับราชการ
  • ต้นปืน เรือหลวงนาคา หมู่เรือที่ ๓ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ต้นหน เรือหลวงคลองใหญ่ หมู่เรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ต้นหน เรือหลวงภูเก็ต หมู่เรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการ เรือ ต.๑๑๐ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • นายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ
  • หัวหน้าแผนกยุทธการทางเรือ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ 
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจำกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย (อีกตำแหน่ง) และรักษาการผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงโคลัมโบ  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (อีกตำแหน่ง) 
  • รองผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ 
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ 
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 • การศึกษา 
  • โรงเรียนอัสสัมชัญ
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๕
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๒
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • International Principle Warfare Officer สหราชอาณาจักร
  • Surface Warfare Department Head Operations Specialty International และ Surface Warfare Officer Advanced Ship Handling / Surface Warfare Officer School Command Newport สหรัฐอเมริกา
  • Defense and Strategic studies course เครือรัฐออสเตรเลีย
  • วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
  • หลักสูตรการป้องกันอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑
  • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙
   
   
  ประวัติรับราชการ
  • นายทหารปราบเรือดำน้ำ เรือหลวงกระบุรี กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ 
  • นายทหารศูนย์ยุทธการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 
  • ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  • ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงวอชิงตัน และทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงวอชิงตัน อีกหน้าที่หนึ่ง
  • รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ และทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ ทหารเรืออีกหน้าที่หนึ่ง
  • ผู้บัญชาการกองเรือลำนํ้า กองเรือยุทธการ
  • ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
  • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือเอก

สมประสงค์ นิลสมัย

ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

ธีรกุล กาญจนะ

รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

ภราดร พวงแก้ว

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก

สุทธินันท์ สมานรักษ์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์

เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก

สุวิน แจ้งยอดสุข

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

ธานี แก้วเก้า

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

ภิญโญ โตเลี้ยง

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

ธีระยุทธ นอบน้อม

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

สุรนันท์ แสงรัตนกูล

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

ก้องเกียรติ สัจวุฒิ

รองเสนาธิการทหารเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด