ผู้บริหารกองทัพเรือ

 • พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ


 • การศึกษา

  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รุ่นที่ ๙๗           
  • โรงเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ ๒๐
  • โรงเรียนนายเรือ  รุ่นที่ ๗๗
  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน  รุ่นที่ ๒๙  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นที่ ๕๔
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ   รุ่นที่ ๓๙
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๕๙
  • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย  รุ่นที่ ๖


  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บังคับการเรือ ต.๑๔
  • ผู้บังคับการเรือหลวงท้ายเมือง
  • นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำกรุงมาดริด ณ ราชอาณาจักรสเปน
  • เสนาธิการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
  • ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
  • เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ
  • รองปลัดบัญชีทหารเรือ
  • ปลัดบัญชีทหารเรือ
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
  • เสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  0 2472 7741

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม

 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ • การศึกษา

  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ ๙๗
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๗
  • หลักสูตรนายทหารสื่อสาร     
  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ   
  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๙
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๗
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙


  ประวัติการรับราชการ

  • ผู้บังคับการเรือ ต.๑๖ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการเรือ ต.๙๘ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงแม่กลอง กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ 
  • ผู้บังคับการเรือหลวงตากสิน กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  • ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการ กองเรือภาคที่ ๑
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  • ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยประจำกรุงมาดริด
  • รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒
  • ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
  • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ
  • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
  • เสนาธิการทหารเรือ

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  0 2472 7634

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง

 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ


 • การศึกษา

  •โรงเรียนวัดราชโอรส
  • โรงเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ ๒๐
  • โรงเรียนนายเรือ  รุ่นที่ ๗๗
  • หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคนาวิน กองการฝึก กองเรือยุทธการ
  • หลักสูตรนายทหารสื่อสาร โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ
  • หลักสูตรต้นปืน กองการฝึก กองเรือยุทธการ
  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ กองเรือยุทธการ
  • International CIC Watch Officer Course , Instructor Course , Electronic Warfare Officer   Course ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔
  • หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๑
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๘
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙
  • ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ ๑๑
  • วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นที่ ๒


  ประวัติการทำงาน 

  • ผู้บังคับการเรือ ต.๙๔
  • ผู้บังคับการเรือหลวงชลบุรี
  • รองผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ
  • ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
  • ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
  • ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
  • เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
  • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
  • เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓
  • เลขานุการกองทัพเรือ
  • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 2472 1879

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ


 • การศึกษา

  •โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
  •โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒
  •โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๙
  • หลักสูตรนายทหารประจำเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
  • หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
  • INTERNATIONAL INTELLIGENCE OFFICER BASIC COURSE ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๒ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  • หลักสูตรข่าวกรองระดับชาติ (CSITP) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๖
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๙
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐


  ประวัติการรับราชการ

  • ผู้บังคับการเรือหลวงพาลี หมู่เรือที่ ๒ กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองการจัด กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
  • รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ
  • รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ
  • เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ
  • เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ

  เบอร์ติดต่อ  0 2472 7637

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ

 • เสนาธิการทหารเรือ


 • การศึกษา

  • ​โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รุ่นที่ ๗๖
  • ​โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑ 
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๘ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  • ​โรงเรียนนายทหารชั้นต้น หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน (รุ่นที่ ๓๐)
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ ๕๕)
  • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ (วิเคราะห์และประเมินโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • หลักสูตรต้นปืน  และหลักสูตรยุทธวิธีและการรบผิวน้ำ  กองการฝึกกองเรือยุทธการ
  • หลักสูตรระบบงบประมาณตามแผนและกำหนดการ (รผกง.)  กระทรวงกลาโหม
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ ๓๘
  • หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๖๑


  ประวัติการทำงาน

  • นายทหารอาวุธใต้น้ำ และต้นปืน ร.ล.สุครีพ
  • ​ต้นปืน ร.ล.หาญหักศัตรู
  • ​ผู้บังคับการเรือ เรือ ต.๑๕ และเรือ ต.๙๗
  • ​นายทหารฝ่ายกำลังพล กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร
  • ​หัวหน้าตอนปฏิบัติการทางทะเล ส่วนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - มาเลเซีย ศูนย์อำนวยการร่วม ๑๐๔ กองบัญชาการทหารสูงสุด
  • ​รองผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ และรักษาราชการผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • ​รองเสนาธิการฐานทัพเรือพังงา
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ​ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารเรือ
  • ​ผู้อำนวยการกองศึกษายุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  • ​ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ทัพเรือภาคที่ ๓
  • ​ผู้อำนวยการกองจัดการ กองพัฒนาระบบบริหาร และ กองตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
  • ​หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรมการขนส่งทหารเรือ                     
  • ​รองผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ                     
  • ​ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
  • ​ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
  • รองปลัดบัญชีทหารเรือ
  • รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
  • ปลัดบัญชีทหารเรือ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  0 2866 3403

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ • การศึกษา

  •  โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร
  •  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒
  •  โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๙
  •  หลักสูตรนายทหารเรือชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๒
  •  หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
  •  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๕
  •  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๙
  •  หลักสูตรทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  •  ปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารกิจการทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการรับราชการ

  •  ผู้บังคับการเรือหลวงกูด กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
  •  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ
  •  ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  •  ผู้บังคับการกองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ
  •  ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  •  ผู้อำนวยการกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑
  •  เสนาธิการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  •  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑
  •  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ
  •  เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
  •  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑


  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  038 437 102

 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือเอก

ชาติชาย ศรีวรขาน

ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

สิทธิพร มาศเกษม

รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

สมชาย ณ บางช้าง

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก

ทรงวุฒิ บุญอินทร์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

ธีรกุล กาญจนะ

เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก

สุทธินันท์ สมานรักษ์

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

ธานี แก้วเก้า

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

วุฒิชัย สายเสถียร

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

สุรนันท์ แสงรัตนกูล

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์

รองเสนาธิการทหารเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด