ผู้บริหารกองทัพเรือ

 • พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา
   ภายในประเทศ
  • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รุ่นที่ ๕๐
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๙
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๕
  • วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๑
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๖
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑

   ต่างประเทศ
  • SWO DH OPS SPEC INTL: Surface Warfare Officer School, Rhode Island, USA
  • Aircraft Carrier Staff Officer Course: NAVSTA, Rota, Spain
  • Building Maritime Share Awareness in Southeast Asia: USA
   
  ประวัติการรับราชการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงคำรณสินธุ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงวอชิงตัน
  • ผู้อำนวยการ กองการฝึก กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ
  • เสนาธิการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองเจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
  • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ และ ผู้อำนวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓
  • รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์

 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๐
  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๖
  •  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ ๔๐
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑
   
  ประวัติรับราชการ
  • ต้นปืน เรือหลวงนาคา หมู่เรือที่ ๓ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ต้นหน เรือหลวงคลองใหญ่ หมู่เรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ต้นหน เรือหลวงภูเก็ต หมู่เรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการ เรือ ต.๑๑๐ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • นายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ
  • หัวหน้าแผนกยุทธการทางเรือ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ 
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจำกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย (อีกตำแหน่ง) และรักษาการผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงโคลัมโบ  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (อีกตำแหน่ง) 
  • รองผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ 
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ 
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
  • เสนาธิการทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร

 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ


 • การศึกษา
  • โรงเรียนโยธินบูรณะ (ม.ศ.๓)
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๙
  • หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๒
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๕
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ประเทศอินโดนีเซีย รุ่นที่ ๓๕
  • หลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร) สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๐
  • หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ ๑ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
  • หลักสูตรการปฏิบัติการข่าวสารร่วม รุ่นที่ ๑ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  • หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง กรมกำลังพลทหารเรือ
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑

  ประวัติการรับราชการ
  • นายทหารประจำเรือ เรือหลวงลิ่วลม กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
  • ต้นปืน เรือหลวงลิ่วลม  กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
  • ต้นเรือ เรือหลวงพาลี  กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
  • ธงผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
  • ผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก กองบังคับการ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑  กรมสารวัตรทหารเรือ
  • ต้นเรือ เรือหลวงสายบุรี กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการเรือ เรือหลวงทยานชล กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
  • หัวหน้าแผนกแผนกองทัพเรือและแผนร่วม กองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  • นายทหารยุทธการและการข่าว กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
  • เสนาธิการ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
  • รองผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
  • รองผู้บังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • ผู้อำนวยการกองข่าว กรมข่าวทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ
  • ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม
  • รองเจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ
  • ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
  • เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา 
  • โรงเรียนอัสสัมชัญ
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๕
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๒
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • International Principle Warfare Officer สหราชอาณาจักร
  • Surface Warfare Department Head Operations Specialty International และ Surface Warfare Officer Advanced Ship Handling / Surface Warfare Officer School Command Newport สหรัฐอเมริกา
  • Defense and Strategic studies course เครือรัฐออสเตรเลีย
  • วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
  • หลักสูตรการป้องกันอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑
  • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙
   
  ประวัติรับราชการ
  • นายทหารปราบเรือดำน้ำ เรือหลวงกระบุรี กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ 
  • นายทหารศูนย์ยุทธการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 
  • ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  • ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงวอชิงตัน และทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงวอชิงตัน อีกหน้าที่หนึ่ง
  • รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ และทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ ทหารเรืออีกหน้าที่หนึ่ง
  • ผู้บัญชาการกองเรือลำนํ้า กองเรือยุทธการ
  • ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
  • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์

 • เสนาธิการทหารเรือ

 • การศึกษา 
  • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๗
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๐ พรรคนาวิน
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ
  • Resource Planning and Management for International Defense, US. Naval Postgraduate School, Monterey, CA. USA

  ประวัติรับราชการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงภูเก็ต
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี
  • ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ กรมข่าวทหารเรือ
  • ทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ (พล.ร.อ. กำธร พุ่มหิรัญ)
  •ทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ (พล.ร.อ. สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์)
  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผน กรมข่าวทหารเรือ
  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
  • รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
  • เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
  • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 • การศึกษา 
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๐
  • เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๖
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ม.รามคำแหง
  • วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๐
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒
  • เสนาธิการทหารเรือออสเตรเลีย
  • Graduate Certificate in Management, Queensland University, Australia
   
  ประวัติรับราชการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงปิ่นเกล้า
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงแคนเบอร์ร่า ออสเตรเลีย
  • ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
  • รองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ
  • เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือเอก

เชิงชาย ชมเชิงแพทย์

ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์

รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

วุฒิชัย สายเสถียร

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก

สุวิน แจ้งยอดสุข

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

ชลธิศ นาวานุเคราะห์

เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก

อะดุง พันธุ์เอี่ยม

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด