พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง

 • พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง

 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา

  •โรงเรียนวัดราชโอรส

  • โรงเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ ๒๐

  • โรงเรียนนายเรือ  รุ่นที่ ๗๗

  • หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคนาวิน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

  • หลักสูตรนายทหารสื่อสาร โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

  • หลักสูตรต้นปืน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ กองเรือยุทธการ

  • International CIC Watch Officer Course , Instructor Course , Electronic Warfare Officer   Course ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔

  • หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๑

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๘

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙

  • ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ ๑๑

  • วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นที่ ๒

   

  ประวัติการทำงาน  

  • ผู้บังคับการเรือ ต.๙๔

  • ผู้บังคับการเรือหลวงชลบุรี

  • รองผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ

  • ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ

  • ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

  • ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

  • ผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

  • ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  

  • เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

  • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  • ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

  • เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓

  • เลขานุการกองทัพเรือ

  • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

  • รองเสนาธิการทหารเรือ

  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ