พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร

 • พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑

  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๘

  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๑ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ

  • ปริญญาโท การบริหารรัฐกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง มหาวิทยาลัยบูรพา

  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๘

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗

   

  ประวัติการรับราชการ

  • ผู้บังคับการเรือหลวงนาคา

  • ผู้บังคับการเรือหลวงสู้ไพรินทร์

  • ผู้บังคับการเรือหลวงคีรีรัฐ

  • ผู้อำนวยการกองควบคุมเรือพาณิชย์ กรมยุทธการทหารเรือ

  • ผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ

  • ผู้อำนวยการกองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ

  • ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำกรุงย่างกุ้ง ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

  • รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

  • รองปลัดบัญชีทหารเรือ

  • เจ้ากรมการเงินทหารเรือ

  • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

  • ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ