พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม

 • พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม

 • เสนาธิการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา

  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ ๙๗

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐

  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๗

  • หลักสูตรนายทหารสื่อสาร      

  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ    

  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๙

  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๗

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙

   

  ประวัติการรับราชการ

  • ผู้บังคับการเรือ ต.๑๖ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

  • ผู้บังคับการเรือ ต.๙๘ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

  • ผู้บังคับการเรือหลวงแม่กลอง กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  

  • ผู้บังคับการเรือหลวงตากสิน กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ

  • ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ

  • ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการ กองเรือภาคที่ ๑

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

  • ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยประจำกรุงมาดริด

  • รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  • เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒

  • ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ

  • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ

  • ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

  • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓