พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว

 • พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว

 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนปรินสรอยแยลส์ วิทยาลัย
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๘
  • โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๐
  • หลักสูตรนายทหารควบคุมการบินสกัดกั้น ชั้นต้น คปอ.
  • หลักสูตรนายทหารควบคุมการบินสกัดกั้น ชั้นสูง คปอ.
  • หลักสูตรกําลังพลรับเรือ เรือหลวงกระบุรี
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔
  • หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ํา
  • หลักสูตรระบบอํานวยการรบ ร.ล.จักรีนฤเบศร สเปน
  • หลักสูตรปฏิบัติการการบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร สเปน
  • หลักสูตรกําลังพลรับเรือ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๑
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐
   
  ประวัติรับราชการ
  • ต้นหน เรือหลวงสู้ไพรินทร์ - ต้นเรือ เรือหลวงสัตหีบ
  • ต้นเรือ เรือหลวงคีรีรัฐ
  • ต้นหน เรือหลวงกระบุรี (รับเรือ)
  • นายทหารการอาวุธ เรือหลวงกระบุรี
  • หัวหน้ายุทธการ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
  • สังเกตการณ์ฝึกร่วมกองกําลังนาโต้ รหัส TRAMONTANA 94 บนเรือบรรทุก บ.Principe de Asturias ทร.สเปน
  • ตรวจรับระบบอํานวยการรบ ร.ล.จักรีนฤเบศร สเปน
  • นายทหารยุทธการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร (รับเรือ)
  • ต้นเรือ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา และ รรก.ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจํากรุงเวลลิงตัน อีกตําแหน่งหนึ่ง
  • ผู้บังคับการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ผู้อํานวยการกองยุทธการ กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับหน่วยเรือปราบปรามโจรสลัด ชุดที่ ๒
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  • รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  • รองเสนาธิการทหารเรือ (ฝ่ายยุทธการ)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ ทําหน้าที่ หัวหน้าสํานักงานผู้บังคับบัญชา ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)