พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์

 • พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา
   ภายในประเทศ
  • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รุ่นที่ ๕๐
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๙
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๕
  • วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๑
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๖
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑

   ต่างประเทศ
  • SWO DH OPS SPEC INTL: Surface Warfare Officer School, Rhode Island, USA
  • Aircraft Carrier Staff Officer Course: NAVSTA, Rota, Spain
  • Building Maritime Share Awareness in Southeast Asia: USA
   
  ประวัติการรับราชการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงคำรณสินธุ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงวอชิงตัน
  • ผู้อำนวยการ กองการฝึก กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ
  • เสนาธิการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองเจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
  • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ และ ผู้อำนวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓
  • รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย