พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์

 • พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์

 • เสนาธิการทหารเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๐
  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๖
  •  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ ๔๐
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑
   
  ประวัติรับราชการ
  • ต้นปืน เรือหลวงนาคา หมู่เรือที่ ๓ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ต้นหน เรือหลวงคลองใหญ่ หมู่เรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ต้นหน เรือหลวงภูเก็ต หมู่เรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการ เรือ ต.๑๑๐ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • นายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ
  • หัวหน้าแผนกยุทธการทางเรือ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ 
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจำกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย (อีกตำแหน่ง) และรักษาการผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงโคลัมโบ  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (อีกตำแหน่ง) 
  • รองผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ 
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ 
  • รองเสนาธิการทหารเรือ