พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข

 • พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 • การศึกษา 
  • โรงเรียนอัสสัมชัญ
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๕
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๒
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • International Principle Warfare Officer สหราชอาณาจักร
  • Surface Warfare Department Head Operations Specialty International และ Surface Warfare Officer Advanced Ship Handling / Surface Warfare Officer School Command Newport สหรัฐอเมริกา
  • Defense and Strategic studies course เครือรัฐออสเตรเลีย
  • วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
  • หลักสูตรการป้องกันอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑
  • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙
   
   
  ประวัติรับราชการ
  • นายทหารปราบเรือดำน้ำ เรือหลวงกระบุรี กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ 
  • นายทหารศูนย์ยุทธการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 
  • ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  • ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงวอชิงตัน และทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงวอชิงตัน อีกหน้าที่หนึ่ง
  • รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ และทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ ทหารเรืออีกหน้าที่หนึ่ง
  • ผู้บัญชาการกองเรือลำนํ้า กองเรือยุทธการ
  • ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
  • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ