พลเรือโท อำนวย ทองรอด

  • พลเรือโท อำนวย ทองรอด

  • รองเสนาธิการทหารเรือ (สายงานข่าว)