ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการข่าว และความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการข่าวในทศวรรษหน้า

Release Date : 19-04-2017 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการข่าว และความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการข่าวในทศวรรษหน้า

พลเรือตรี อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการข่าวและความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการข่าวในทศวรรษหน้า ณ ห้องโยเดีย โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐