ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบรางวัลเรือพร้อมสูงสุดและมอบรางวัลบุคคลดีเด่นของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 05-09-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบรางวัลเรือพร้อมสูงสุดและมอบรางวัลบุคคลดีเด่นของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเรือพร้อมสูงสุดและมอบรางวัลบุคคลดีเด่นของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการเตรียมความพร้อมให้กับเรือตามประเภท และส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจ ในการได้รับรางวัลเรือพร้อมรบสูงสุดของกองเรือยุทธการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการ ตามการกิจที่ได้รับมอบหมาย และการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมีความประพฤติดี ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละและมีผลงานปรากฏเด่นชัดเป็นประโยชน์ต่อกองเรือยุทธการ โดยใช้ชื่อรางวัลว่า “รางวัลเกียรติยศกองเรือยุทธการ” บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบรางวัลเรือพร้อมสูงสุดและมอบรางวัลบุคคลดีเด่นของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง