ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จังหวัดตราด

Release Date : 12-11-2019 00:00:00
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จังหวัดตราด

พลเรือตรีอุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จังหวัดตราด เพื่อแนะนำตัวและปรึกษาหารือข้อราชการ โดยมี นาวาเอกไพฑูรย์ เพ็ญต่าย ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ในการประสานให้การต้อนรับคณะ เพื่อเข้าพบ  ว่าที่ เรือตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการตราด ในฐานะ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดตราด เพื่อแนะนำตัวและปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม ธารมะยม ศาลากลางจังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จังหวัดตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง