ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือฟังการบรรยายสรุปการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและงานด้านกำลังพล

Release Date : 09-01-2020 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือฟังการบรรยายสรุปการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและงานด้านกำลังพล

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และ คณะทำงานพิจารณาโครงสร้างรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลรับฟังการบรรยายสรุปการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและงานด้านกำลังพล เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ รวมถึงการเร่งรัดการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือฟังการบรรยายสรุปการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและงานด้านกำลังพล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง