รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่มวลชนอาสากู้ภัย

Release Date : 10-02-2020 00:00:00
รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่มวลชนอาสากู้ภัย

พลเรือตรี ภูมิพันธ์  นิลกำแหง รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (รอง ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมด้วย นาวาเอก อุทาน  คล้ายภูผึ้ง เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาท แก่มวลชนอาสากู้ภัย ของ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ที่สำเร็จการฝึกอบรม Rescue Disaster Accident Team (RDAT) รุ่นที่ ๕ ณ สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ตอบโต้ภัยพิบัติเชียงราย ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่มวลชนอาสากู้ภัย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง