ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมและประสานการปฏิบัติในพื้นที่ สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กลุ่มที่ ๒ (จังหวัดระยอง)

Release Date : 20-02-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมและประสานการปฏิบัติในพื้นที่ สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กลุ่มที่ ๒ (จังหวัดระยอง)

พลเรือตรี อุดม  ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประสานการปฏิบัติในพื้นที่ สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กลุ่มที่ ๒ โดยมี นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง พร้อมกำลังพลในสังกัด คอยต้อนรับคณะ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ สำนักงานรักษาความมั่นคงภายในแต่ละจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย ในด้าน การปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัด ความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงานของ สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคง จังหวัดระยอง การดำเนินการของกลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัด การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประกอบอุปกรณ์ AED  การประสานและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ผ่านสื่อมวลชน ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ฃ

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมและประสานการปฏิบัติในพื้นที่ สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กลุ่มที่ ๒ (จังหวัดระยอง)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง