รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผ่าน เข้า - ออก ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดนราธิวาส

Release Date : 23-03-2020 00:00:00
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผ่าน เข้า - ออก ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดนราธิวาส

นาวาเอกวรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผ่าน เข้า-ออก ตามแนวชายแดน ได้แก่ ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอแว้ง  ด่านตรวจคนเข้าเมืองบูเก๊ะตา  ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก  ด่านศุลกากรตากใบ และชุดควบคุมป้องกันชายแดน พร้อมทั้งสำรวจเส้นทางแม่น้ำโก-ลก ทางเรือ  ช่องทางด่านถาวร  จุดผ่อนปรน ตลอดจนถึงช่องทางธรรมชาติ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผ่าน เข้า - ออก ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง