สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้เป็นการชั่วคราว ครั้งที่ ๑

Release Date : 21-05-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้เป็นการชั่วคราว ครั้งที่ ๑

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้เป็นการชั่วคราว ครั้งที่ ๑ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ  ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๔ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้เป็นการชั่วคราว ครั้งที่ ๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง