สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดโครงการ "การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล" (ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 22-05-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดโครงการ "การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล" (ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) ประจำปี ๒๕๖๓

นาวาเอก พัฒนพงษ์  นุชนารถ ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมด้วย นาวาเอก สุพน  ปราบภัย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ลงพื้นที่ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จัดโครงการ "การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล" (ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด คณะครูฯ นำนักศึกษา จำนวน ๓๐ คน เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด และนายเชิด วงศ์สา ปราชญ์ชาวบ้าน บรรยายให้ความรู้และพาชมแปลงสาธิต ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองตราด บ้านหนองคันทรง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดโครงการ "การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล" (ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง