รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุม Navy to Navy Strategy Talks ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือออสเตรเลีย ครั้งที่ ๑๑

Release Date : 25-06-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุม Navy to Navy Strategy Talks ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือออสเตรเลีย ครั้งที่ ๑๑

พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม Navy to Navy Strategy Talks ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือออสเตรเลีย ครั้งที่ ๑๑ ผ่านระบบวีดิทัศน์ (Video Tele Conference: VTC) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓