ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมังคลาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน”

Release Date : 28-06-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมังคลาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน”

กองทัพเรือจัดพิธีมังคลาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ท้องพระโรง กองบัญชาการกองทัพเรือ เมื่อที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓