สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 11-07-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง