สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ออกตรวจ สถานบันเทิงผับบาร์ ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์

Release Date : 12-07-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ออกตรวจ สถานบันเทิงผับบาร์ ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ กำลังพลสารวัตรทหารเรือ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด, สาธารณสุขจังหวัดตราด, หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองตราด ลงพื้นที่ออกตรวจ สถานบันเทิงผับบาร์ ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์ เพื่อชี้แนะช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามแนวทางราชการกำหนด ๒๒ ข้อในมาตรการผ่อนคลายระยะที่ ๕ ของการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ณ สถานประกอบการ ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ร้านคอเล่า ร้านอาเจ และร้านโคกรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการทั้ง ๓ แห่ง ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างครบถ้วน

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ออกตรวจ สถานบันเทิงผับบาร์ ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง