รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตร กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ (Sawang Special Rescue : SSR)

Release Date : 10-07-2020 00:00:00
 รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตร กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ (Sawang Special Rescue : SSR)

พลเรือตรี ภูมิพันธ์ นิลกำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตร กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ (Sawang Special Rescue : SSR) ร่วมกับนายอุดม เพชรคุต ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ นายประทีป บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเล็ก แซ่เฮง หัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด และ นายสุธี ธนนันท์ศิริ รองหัวหน้ากู้ภัยสว่างเมธีธรรมสถานฯ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ซึ่งหลักสูตรนี้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับมวลชนอาสากู้ภัยของ สง.ปรมน.ทร.ในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในบริวณชายฝั่ง ในท้องทะล และไต้น้ำในสภาวการณ์ดับชัน โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึก เพื่อสร้างหลักนิยมให้อาสาสมัครนักดำน้ำเพื่อการกู้ภัยว่า "ถูกต้องปลอดภัย เข็มแข็ง มีวินัย เป็นผู้นำและผู้ตาม ทำงานเป็นทีม" เพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจของ สง.ปรมน.ทร.ได้ต่อไปในอนาคต
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตร กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ (Sawang Special Rescue : SSR)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง