รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วม

Release Date : 29-07-2020 00:00:00
รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วม

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก อุทาน  คล้ายภูผึ้ง รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ผู้แทนในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการประสานงานและบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง