สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ตรวจเรือประมงทะเลและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ทะเลจังหวัดตราด

Release Date : 30-07-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ตรวจเรือประมงทะเลและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ทะเลจังหวัดตราด

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เรือตรี เกรียงศักดิ์  มาลัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายงานข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมด้วย พันจ่าตรี วัฒนศักดิ์  เวชสถล เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมบูรณาการกับ กรมประมง, หน่วยป้องกันและปรามปราบประมงทะเลตราด, จัดหางานจังหวัดตราด, แรงงานจังหวัดตราด,สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด และ ศรชล.จังหวัดตราด ออกตรวจเรือประมงทะเลและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ทะเลจังหวัดตราด โดยสุ่มตรวจเรือทั้งสิ้น จำนวน ๗ ลำ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ตรวจเรือประมงทะเลและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ทะเลจังหวัดตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง