สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดการประชุมผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ (ภัยคุกคาม ๕ ด้าน) ตามโครงการ แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Release Date : 30-07-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดการประชุมผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ (ภัยคุกคาม ๕ ด้าน) ตามโครงการ แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ กำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ลงพื้นที่ จัดการประชุมผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ (ภัยคุกคาม ๕ ด้าน) ตามโครงการ แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองบัว หมู่ ๒ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดการประชุมผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ (ภัยคุกคาม ๕ ด้าน) ตามโครงการ แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง