รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

Release Date : 13-08-2020 00:00:00
รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

พลเรือตรี ภูมิพันธุ์ นิลกำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยมี พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (เสธ.ทบ. และ เลขาธิการ กอ.รมน.) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง