ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

Release Date : 13-08-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพบปะมวลชนในพื้นที่ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นาวาเอก บัณฑิต  ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต พันเอก อนันต์  อยู่ประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์ และนายมูฮัมหมัด  สีตีเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะตะ พร้อมด้วยครู นักเรียน และมวลชนสมาชิกกลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทรอุปถัมภ์) ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

  

  

  

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง