ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เยี่ยมคำนับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Release Date : 13-08-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เยี่ยมคำนับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.)นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพเรือ เข้าพบ นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือเรื่องแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของ จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เยี่ยมคำนับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง