ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยม สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต

Release Date : 13-08-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยม สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพเรือ ปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (สรมน.ภ.ก.) โดยการนี้ พลเรือตรี ทศพล  ผลดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยม สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง