ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ลงพื้นที่เกาะหมากน้อย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินโครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Release Date : 14-08-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ลงพื้นที่เกาะหมากน้อย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินโครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ลงพื้นที่เกาะหมากน้อย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินโครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เช่น ธนาคารปูและห้องฝึกอบรมวิชาชีพ ตามที่ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (สรมน.พ.ง.) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยมี นาวาเอก อภิชาติ  วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดพังงา (ฝ่ายทหาร) นำลงพื้นที่ โดยมี นายดำรง  สินโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี และชาวบ้านในชุมชนเกาะหมากน้อยและเกาะปันหยี คอยให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ได้มอบเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนในการทำธนาคารปูให้กับชุมชนต่อไป ณ เกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ลงพื้นที่เกาะหมากน้อย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินโครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง