ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ลงพื้นที่เกาะหมากน้อย ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมห้องฝึกอบรมวิชาชีพ

Release Date : 14-08-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ลงพื้นที่เกาะหมากน้อย ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมห้องฝึกอบรมวิชาชีพ

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ลงพื้นที่เกาะหมากน้อย ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมห้องฝึกอบรมวิชาชีพ อาทิ ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน ห้องฝึกวิชาชีพตัดผม ในโครงการ "ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน" ซึ่งดำเนินโครงการโดยสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (สรมน.พ.ง.) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยมี นาวาเอก อภิชาติ  วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดพังงา (ฝ่ายทหาร) นำลงพื้นที่ และมี นางสาวนิลมณี  สีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะหมากน้อย พร้อมด้วยนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนเกาะหมากน้อยให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ลงพื้นที่เกาะหมากน้อย ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมห้องฝึกอบรมวิชาชีพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง