สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Release Date : 27-08-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๔ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง