สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์ม และตรวจค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน PM 2.5

Release Date : 27-08-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์ม และตรวจค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน PM 2.5

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันจ่าเอก คงภัค  รุจสมบัติ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสารที่ ๑๑๔ (จังหวัดตราด) ร่วมบูรณาการกับ พาณิชย์จังหวัดตราด, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด, สหกรณ์จังหวัดตราด และ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ลงพื้นที่ตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์ม และตรวจค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 สถานประกอบการ จำนวน ๒ แห่ง คือ ๑) บริษัทไทยอีสเทิร์นตราด จำกัด และ ๒) บริษัทสุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม ไม่พบค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์ม และตรวจค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน PM 2.5
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง