สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง ของคนในชาติตามโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Release Date : 03-09-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง ของคนในชาติตามโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตามโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศาลาการเปรียญวัดตะกาง หมู่ ๒ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง ของคนในชาติตามโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง