สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดตราด"

Release Date : 17-09-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดตราด"

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดตราด"  โดยมี นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ อาคารผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ หมู่ ๓ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓