สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Release Date : 22-09-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ นาวาเอก พัฒนพงษ์  นุชนารถ ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓