สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ส่งมอบโครงการชุมชนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 22-09-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ส่งมอบโครงการชุมชนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประจำปี ๒๕๖๓

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประจำปี ๒๕๖๓ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด โดยมี นางพักตร์วิไล  ชำปฏิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวาง ครู และนักเรียน รับมอบโครงการฯ ดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓