เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน

Release Date : 18-02-2021 00:00:00
เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน

พลเรือตรี เกริกไชย  วจนาภรณ์ เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และ นโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตรวจตาม ๔ สาขา นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาล การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรม ๕ ส. และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ตามนโยบายของกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก ธวัชชัย  กลางคำ หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ให้การรับรอง ณ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔