ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักหน่วยของกองเรือยุทธการและฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 15-03-2021 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักหน่วยของกองเรือยุทธการและฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักหน่วยของกองเรือยุทธการ และฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป การบริหารจัดการบ้านพักของหน่วย ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ณ กองเรือยุทธการ และฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวัน​ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔