ฐานทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เนื่องจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค

Release Date : 23-04-2021 00:00:00
ฐานทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เนื่องจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค

นาวาเอก ปฏิรูป  อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค ภายในชุมชนในพื้นที่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดตราด
 
นายโสภณ สร้อยศรี ผู้นำชุมชน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดตราด กล่าวว่า ใช้น้ำจากฐานตราดเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้เป็นประปาหมู่บ้านในการอุปโภค บริโภคในหน้าแล้ง และขอขอบคุณฐานตราดที่สนับสนุนน้ำในครั้งนี้เพื่อความสุขของชาวบ้าน
 
สำหรับการสนับสนุนน้ำในครั้งนี้เนื่องจากจังหวัดตราด มีปริมาณน้ำในการกักเก็บน้ำในชุมชนไม่เพียงพอต่อการใช้ในการอุปโภค-บริโภคภายในครัวเรือน ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ จึงให้การสนับสนุนเป็นประจำทุกปี ตามที่ได้รับร้องขอ เพื่อเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไป
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เนื่องจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง