รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ประธานคณะกรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินงานทางด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

Release Date : 28-04-2021 00:00:00
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  ประธานคณะกรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินงานทางด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  ประธานคณะกรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินงานทางด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก โดยมี ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล  รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
 
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  ประธานคณะกรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินงานทางด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง