ผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมขอบคุณสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 09-09-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมขอบคุณสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือตรี ทรงศักดิ์ จุมปามัญ เลขานุการกองทัพเรือ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

 

 

 

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งขอบคุณและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือทุกนาย ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ โดยมีใจความสำคัญ ระบุว่า “ผมขอขอบคุณกำลังพลของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือทุกนายที่มาให้การต้อนรับ และขอแสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการรับรอง และอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลงานด้านเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ สำหรับการทำงานในส่วนของสํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๑ ปี ที่ผ่านมานั้น นับว่าพวกท่านได้ทำงานทุ่มเทด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่ง ในการกำกับดูแลงานพิธีการและกำหนดการของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งนี้ถือเป็นกำลังพลที่ได้รับการพิจารณาแล้ว ต้องมีคุณลักษณะพิเศษในด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ที่สามารถทำงานประสานสอดคล้องกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังต้องมีความใส่ใจในการดูแลผู้บังคับบัญชาระดับสูง เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นการทำงานของพวกท่านต้องมีความเสียสละเป็นอย่างมาก จะต้องมีการเตรียมการวางแผนที่ดี เพื่อทำให้ภาพรวมการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสูงสุด ทั้งนี้ การทำงานในแต่ละสถานการณ์อาจมีอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องหรือบทเรียนเกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงขอให้นำบทเรียนดังกล่าวไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของหน่วยให้มีความเรียบร้อยสูงสุดต่อไป สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผมขอเน้นย้ำและขอให้พวกเรา นำไปประยุกต์ใช้ประกอบการทำงานต่อไปในอนาคต นั่นก็คือ การร่วมใจกันทำงานเป็นทีมที่ดี มีความใส่ใจในรายละเอียดในการปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชา และมีความอดทน อดกลั้น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พวกท่านทุกคนเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง และมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาในแต่ละวาระการโยกย้ายก็ตาม พวกท่านก็จะสามารถกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่เสมอนั่นเอง จึงขอให้ทุกคนจงปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและราชนาวีอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป”

 

 

 

สำหรับ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานธุรการทั้งปวงของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือผ่านสื่อต่าง ๆ ไปสู่สายตาประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อภารกิจหลักและบทบาทของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานด้านเลขานุการ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานภายในปี ๒๕๖๗”

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมขอบคุณสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง