ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมทำเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

Release Date : 14-09-2021 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมทำเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก ไชยา  เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำเจลล้างมือและ สเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ  ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับประชาชนในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร ตลอดเวลา ณ เทศบาลตำบลสทิงพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมทำเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง