เสนาธิการทหารเรือให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภาในโอกาสศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปในส่วนของกองทัพเรือ

Release Date : 14-10-2021 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภาในโอกาสศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปในส่วนของกองทัพเรือ

พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภาและคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปในส่วนของกองทัพเรือ ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

 

 

ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯ และคณะ ได้รับทราบถึงการดำเนินการตามผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง แผนการพัฒนากองทัพเรือ การฝึกร่วมกับมิตรประเทศ สถานการณ์ความมั่นคงบริเวณแนวชายแดน และผลการปฏิบัติ นอกจากนั้นยังได้มีการหารือ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ คือ
- การดำเนินการเพื่อสนับสนุน ภารกิจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
- การจัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย
- การให้การสนับสนุน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid - 19

ทั้งนี้ พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ฯ ได้กล่าวขอบคุณประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา และคณะ ที่ได้ให้คำแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนากองทัพเรือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์แก่กองทัพเรือและประชาชน อย่างสูงสุดต่อไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภาในโอกาสศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปในส่วนของกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง