รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานการประชุมสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

Release Date : 15-10-2021 00:00:00
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานการประชุมสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

พลเรือตรี นรเสทธ์  เอื้อไพบูลย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานการประชุมสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง