ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” พื้นที่เรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

Release Date : 19-10-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” พื้นที่เรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

พลเรือตรี นเรศ  วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” พื้นที่เรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ณ เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
 
สำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” นั้น กองทัพเรือได้ดำเนินการโดย น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์เป็นต้นแบบให้กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง สอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยปัจจุบันพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของกองทัพเรือ มีจำนวน ๗ พื้นที่ จาก ๑๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย
- พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม)
- พื้นที่ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ หน่วยงาน คือ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (อำเภอสัตหีบ)
- พื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ กรมสวัสดิการทหารเรือ (อำเภอบางน้ำเปรี้ยว)
- พื้นที่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ ทัพเรือภาคที่ ๑ (อำเภอแหลมงอบ)
- พื้นที่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ ทัพเรือภาคที่ ๒ (อำเภอเมืองสงขลา)
- พื้นที่ จังหวัดพังงา จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ ทัพเรือภาคที่ ๓ (อำเภอท้ายเหมือง)
- พื้นที่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (อำเภอโป่งน้ำร้อน)
 
โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” พื้นที่เรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา พื้นที่นี้จะมีลักษณะแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ของกองทัพเรือ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีดินเค็ม แต่ก็สามารถจัดการกับพื้นที่ให้เหมาะกับการเกษตร ที่เป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นได้ โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญได้แก่ การให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ฐานการปลูกข้าวฐานการปลูกต้นไม้ ฐานการปลูกมะนาวในบ่อวงซีเมนต์ ฐานการเลี้ยงปลา ฐานการเลี้ยงกบ ฐานการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และฐานการทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ฯ พื้นที่เรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ นั้น มีความพร้อมในระดับ “ก้าวหน้า” สามารถประชาสัมพันธ์ให้กำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการ เพื่อศึกษาและนำไปใช้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไป
 
  
 
  
 
  
 
    
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” พื้นที่เรือนจำ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง