เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

Release Date : 24-11-2021 00:00:00
เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของกองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตรวจตาม ๔ สาขา นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตามนโยบายของกองทัพเรือ โดยมี นาวาโท ยุพนธ์ ยิ่งยง ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ณ ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

  

  

  

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง