เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

Release Date : 25-11-2021 00:00:00
เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ โดยมี นาวาโท ผลิตเดช ชุ่มเงิน ผู้บังคับฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ณ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 
สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของกองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตรวจตาม ๔ สาขา นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตามนโยบายของกองทัพเรือ