ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือสัญจร

Release Date : 26-11-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือสัญจร

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน โดยมี พลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่กำลังพล จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานตลอดจนอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของทัพเรือภาคที่ ๓ ณ กองบัญชา การทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

   ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวชื่นชมทัพเรือภาคที่ ๓ ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทัพเรือภาคที่ ๓ และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๓ สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี จนได้รับคำชื่นชมจากหน่วยราชการและประชา ชนในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมกันนี้ขอให้กำลังพลทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามา รถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนอื่น มีความรักความสามัคคี รักกันแบบพี่น้อง แบบครูกับศิษย์ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ พัฒนาขีดความสามารถให้สูงยิ่งขึ้นไป โดยยึดนโยบายกองทัพเรือและเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นกรอบทิศทางหลัก และแนวทางปฏิบัติงานที่สำคัญที่จะดำเนินการเพื่อร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนากองทัพเรือให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงตลอดไป

 

 

   สำหรับทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพเรือทางด้านทะเลอันดามัน รับผิดชอบตลอดแนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล รวม ๖ จังหวัด มีความยาวตามแนวชายฝั่งทะเล ประมาณ ๕๕๕ กิโลเมตร (๓๐๐ ไมล์ทะเล) ครอบคลุมพื้นที่ในทะเลประมาณ ๗๗,๗๐๐ ตารางกิโลเมตร (๓๐,๐๐๐ ตารางไมล์) โดยมีน่านน้ำด้านทิศเหนือติดต่อกับน่านน้ำ“สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” ด้านทิศตะวันตกติดกับน่านน้ำสาธารณรัฐอินเดีย และด้านทิศใต้ติดต่อกับน่านน้ำประเทศสาธารณ รัฐอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย  โดยทัพเรือภาคที่ ๓ และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓  ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยให้กับเรือประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ซึ่งผลการปฏิบัติที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือผู้ประ สบภัยในพื้นที่ การจัดระเบียบพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล โดยบูรณาการกำลังในการตรวจท่าเรือ การลาดตระเวนทางทะเล รวมถึงการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัดกำลังพลให้การดูแลช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังจัดกำลังพลบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ ให้การสนับสนุนคณะแพทย์และพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค การบูรณาการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการมอบถุงยังชีพ อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่

 

 

 

   ต่อมาผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือสัญจร ณ ห้องประชุม กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Tele Conference : VTC) โดยผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวขอบคุณหน่วยต่าง ๆ ที่ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  อาทิ การให้การช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้สามารถให้การแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมถึงเหตุ การณ์เรือประมงอนันตศักดิ์อับปางกลางทะเลในพื้นที่ในจังหวัดระยอง ซึ่งทัพเรือภาคที่ ๑ และนักประดาน้ำได้ทำการกู้ศพลูกเรือที่ติดอยู่กับซากเรือและจมลงสู่ใต้ทะเลขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว แม้พบกับอุปสรรคและความยากลำบาก อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้จะช่วยชีวิตไม่ได้แต่ก็สามารถนำศพกลับไปให้ญาติบำเพ็ญกุศลได้ นอกจากนั้นในส่วนของการดำเนินที่สำคัญในห้วงต่อไป คือการดำเนินการพัฒนาและดูแลรักษาคูคลองในพื้นที่โดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิมและวังนันทอุทยาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการอนุรักษ์และช่วยกันรักษาคูคลองให้สะอาด พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองอย่างยั่งยืนต่อไป

 

   นอกจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เน้นย้ำกับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและทันต่อสถานการณ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ประกาศ รวมถึงสร้างการตระหนักรู้แก่กำลังพลอย่างต่อเนื่อง  และจากสถานการณ์ภัยหนาวที่กำลังจะมาถึงผู้บัญชาการทหารเรือสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงดำเนินการรองรับสถานการณ์มลพิษทางอากาศจาก PM 2.5 ในช่วงฤดูหนาว

   ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้เน้นย้ำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือทุกหน่วยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยขอให้มีการกวด ขันและสอดส่องดูแลกำลังพล มิให้มีการใช้พื้นที่หน่วยแสวงหาผลประโยชน์หรือใช้เป็นช่องทางที่เอื้อต่อการทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือสัญจร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง